Komisioni për Ekonominë dhe Financat vijoi shqyrtimin e Paketës Fiskale 2023

  • Postuar më, 31/10/2022

Në drejtimin e Kryetarit, z.Eduard Shalsi, komisioni për Ekonominë dhe Financat në cilësinë e komisionit përgjegjës  në mbledhjen e tij të radhës vijoi shqyrtimin e Paketës Fiskale që shoqëron projekt-buxhetin 2023.  Të ftuar në mbledhjen e komisionit ishin znj.Delina Ibrahimaj, ministre e Financave dhe Ekonomisë, znj. Vasilika Vjero, zëvendësministre e Financave dhe Ekonomisë, si dhe stafi teknik i MFE.

Në nisje të mbledhjes deputetja znj. Anila Denaj, në cilësinë e relatores së projektligjit “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr.9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, bëri një përmbledhje të ndryshimeve të propozuara, duke renditur mes tyre: rritjen e penaliteteve për disa kundërvajtje administrative tatimore, me synimin që të ndikojnë pozitivisht në uljen e evazionit tatimor; parandalimin e shkeljeve që përbëjnë evazion fiskal nga subjektet e biznesit të madh, uljen e informalitetit kryesisht të këtyre shkeljeve nëpërmjet forcimit të penaliteteve, të cilat pritet të ndikojnë pozitivisht në efikasitetin dhe efektivitetin e sistemit tatimor; hartimin e kuadrit të nevojshëm ligjor mbi procedurat që do të ndiqen nga administrata tatimore për kontrollin e tatimpaguesve me të ardhura të larta; rishikimin e llogaritjes së gjobës për mospagimin në afat të kësteve të tatimit mbi fitimin, me qëllim që të nxisë tatimpaguesin në shlyerjen sa më parë të detyrimit;etj. Më pas deputetja znj. Pranvera Resulaj, në cilësinë e relatores së projektligjit “Për një ndryshim në ligjin nr.61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, bëri një përmbledhje të ndryshimeve të propozuara, duke sqaruar se ndryshimet synojnë: heqjen e akcizës për akumulatorët e automjeteve elektrike; unifikimin e akcizës së birrës, me qëllim eliminimin e diferencimit të akcizës për këtë artikull; eliminimin e diferencimit të akcizës për pijet e forta alkoolike. Znj.Resulaj sqaroi se projektligji synon reduktimin e mëtejshëm të hapësirave për shmangien nga pagesa e akcizës, si dhe masa që do të bëjnë të mundur dekurajimin e importeve ilegale me mallrat e akcizës. Më pas deputeti z.Alban Xhelili në cilësinë e relatorit të projektligjit “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr.92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”, bëri një prezantim të ndryshimeve të propozuara, duke sqaruar se ndryshimet konsistojnë mes të tjerash në: trajtimin e importimit/furnizimit brenda vendit të artikujve të përfshirë në kreun 4401 të Nomenklaturës së Kombinuar të Mallrave, me efekt deri më 31 dhjetor 2023, si furnizime të përjashtuara nga TVSH-ja;  trajtimin e furnizimeve të mallrave/shërbimeve, të destinuara për realizimin e projekteve të financuara me fonde të marra në bazë të një marrëveshjeje donacioni/granti, të lidhur ndërmjet Këshillit të Ministrave/Republikës së Shqipërisë dhe donatorëve të huaj, si furnizime të përngjashme me eksportet; përjashtimin nga TVSH-ja në import apo furnizimi brenda vendit i energjisë elektrike të destinuar për t’u shitur nëpërmjet Bursës Shqiptare të Energjisë Elektrike. Më pas mbledhja e komisionit vijoi me shqyrtimin në parim të Paketës Fiskale 2023, gjatë së cilës ministrja Ibrahimaj iu përgjigj pyetjeve të deputetëve lidhur me ndryshimet e parashikuara në 3 projektligjet e sipërpërmendur.


Share