Ligje të kthyera për rishqyrtim ndër vite

Përmbajtja e dekretit Raporti i komisionit përgjegjës Si kanë votuar deputetët
Dekret nr. 2311, datë 9.2.1999 “Për kthimin e ligjit nr. 8450, datë 28.1.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe të nënprodukteve të tyre” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 2363, datë 10.5.1999 “Për kthimin e ligjit nr 8480, datë 29.4.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe të enteve publikë” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 2804, datë 23.11.2000 “Për kthimin e ligjit nr. 8678, datë 2.11.2000 “Për organizmin dhe funksionimin e Ministrisë së Drejtësisë” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 2854, datë 29.12.2000 “Për kthimin e ligjit nr. 8707, datë 1.12.2000 “Për privatizimin e shoqërisë anonime “SERVCOM”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 3053, datë 7.6.2001, “Për kthimin e ligjit nr. 8805, datë 17.5.2001 “Për dhënien e lejes minerare shoqërisë “Elbasan Cement Factory” sh.a. në Elbasan” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 3061, datë 14.6.2001 “Për kthimin e ligjit nr. 8811, datë 17.5.2001 “Për organizmin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 3063, datë 18.6.2001 “Për kthimin e ligjit nr. 8813, datë 17.5.2001, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 3284, datë 6.4.2002 “Për kthimin e ligjit nr. 8869, datë 21.3.2002 “Për Gardën e Republikës së Shqipërisë” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 3358, datë 3.6.2002 “Për kthimin e ligjit nr. 8893, datë 14.5.2002, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8269, datë 23.12.1997 “Për Bankën e Shqipërisë” ndryshuar me ligjin nr. 8384, datë 29.7.1998 shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 3798, datë 24.4.2003 “Për kthimin e ligjit nr. 9046, datë 3.4.2003 “Për ratifikimin e marrëveshjes ndërmjet Ministrisë së Mbrojtjes së Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Republikës së Greqisë për ndërtimin e godinës së komandës dhe mjediseve të akomodimit të personelit, si dhe thellimin e kanalit hyrës dhe të basenit detar të Bishtit të Pallës” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 3803, datë 5.5.2003 “Për kthimin e ligjit nr. 9047, datë 7.4.2003 “Për shërbimin ushtarak në Republikën e Shqipërisë” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 4181, datë 23.3.2004 “Për kthimin e ligjit nr. 9198, datë 26.2.2004 “Për një shoqëri gjinore të barabartë” shiko dokumentin...
Dekret nr. 4188, datë 5.4.2004 “Për kthimin e ligjit nr. 9206, datë 15.3.2004 “Për një shtesë në ligjin nr. 8461, datë 25.2.1999 “Për arsimin e lartë në Republikën e Shqipërisë”, ndryshuar me ligjin nr. 9120, datë 28.7.2003 shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 4253, datë 2.7.2004 “Për kthimin e ligjit nr. 9235, datë 8.6.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 4778, datë 16.2.2006 “Për kthimin e ligjit nr. 9467, datë 30.1.2006 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 13.12.2005 të Këshillit të Ministrave “Për një shtesë në ligjin nr. 8405, datë 17.9.1998 “Për urbanistikën”, të ndryshuar””
Dekret nr. 4894, datë 6.6.2006 “Për kthimin e ligjit nr. 9531, datë 11.5.2006 “Për disa shtesa dhe ndryshime në lijgin nr. 8410, datë 30.9.1998 “Për radion dhe televizionin publik e privat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 5288, datë 8.5.2007 “Për kthimin e ligjit nr. 9713, datë 16.4.2007 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 8560, datë 22.12.1999 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë””, të ndryshuar shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 5315, datë 15.5.2007 “Për kthimin e ligjit nr. 9720, datë 23.04.2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 5960, datë 2.12.2008 “Për kthimin e ligjit nr. 10 019, datë 18.11.2008 “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 6664, datë 13.8.2010 “Për kthimin për rishqyrtim të ligjit nr. 10 308, datë 22.07.2010 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9235, datë 29.07.2004 “Për kthimin dhe kompensimin e pronës” të ndryshuar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 6975, datë 12.4.2011 “Për kthimin për rishqyrtim të ligjit nr. 10 404, datë 24.3.2011 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8976, datë 12.12.2002 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 7122, datë 14.10.2011 “Për kthimin për rishqyrtim të ligjit nr. 10 463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 8383, datë 8.11.2013 “Për kthimin e ligjit nr. 161/2013 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 5, datë 30.9.2013, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 8566, datë 16.5.2014 “Për kthimin e ligjit nr. 45/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9049, datë 10.4.2003, “Për deklarimin dhe kontrollin e pasurive, të detyrimeve financiare të të zgjedhurve dhe të disa nëpunësve publikë”, të ndryshuar shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 8633, datë 18.7.2014 “Për kthimin e ligjit nr. 64/2014 “Për pushtetet dhe autoritetet e drejtimit e të komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 8675, datë 11.8.2014 “Për kthimin e ligjit nr. 97/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8136, datë 31.7.1996, “Për Shkollën e Magjistraturës”, të ndryshuar” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 8678, datë 15.8.2014 “Për kthimin e ligjit nr. 100/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 49/2012, “Për organizimin dhe funksionimin e gjykatave administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 8679, datë 15.8.2014 “Për kthimin e ligjit nr. 101/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8811, datë 17.5.2001, “Për organizimin dhe funksionimin e Këshillit të Lartë të Drejtësisë”, i ndryshuar” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 8681, datë 15.8.2014 “Për kthimin e ligjit nr. 108/2014 “Për Policinë e Shtetit” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 8696, datë 22.8.2014 “Për kthimin e ligjit nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo – territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 8851, datë 19.12.2014 “Për kthimin e ligjit nr. 154/2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kotrollit të Lartë të Shtetit” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 8894, datë 9.1.2015 “Për kthimin e ligjit nr. 177/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8588, datë 15.3.2000, “Për organizimin dhe funksionimine Gjykatës së Lartë të Republikës së Shqipërisë’, të ndryshuar
Dekret nr. 8899, datë 16.1.2015 “Për kthimin e ligjit nr. 181/2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9665, datë 18.12.2006, “Për huamarrjen shtetërore, borxhin shtetëror dhe garancitë shtetërore të huas në Republikën e Shqipërisë” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 9043, datë 10.4.2015 “Për kthimin e ligjit nr. 23/2015 “Për Shërbimin e Jashtëm të Republikës së Shqipërisë” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 9206, datë 4.8.2015 “Për kthimin e ligjit nr. 80/2015 “Për arsimin e lartë dhe kërkimin shkencor në institucionet e arsimit të lartë në Republikën e Shqipërisë” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 9205, datë 7.8.2015 “Për kthimin e ligjit nr. 93/2015 “Për turizmin” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 8620, datë 4.7.2014 “Për kthimin e ligjit nr. 59/2014 “Për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 9377, datë 29.12.2015 “Për kthimin e ligjit nr. 133/2015 “Për trajtimin e pronës dhe përfundimin e procesit të kompensimit të pronave’” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 9499, datë 1.4.2016 “Për kthimin e ligjit nr. 22/2016, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 9577, datë 5.5.2016 “Për kthimin e ligjit nr. 43/2016 “Për marrëveshjet ndërkombëtare në Republikën e Shqipërisë” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 9501, datë 4.4.2016 “Për kthimin e ligjit nr. 19/2016 “Për masat shtesë të sigurisë publike”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekreti nr. 10656, datë 22.11.2017 “Për kthimin e ligjit nr. 98/2017 “Për tarifat gjyqësore në Republikën e Shqipërisë” shiko dokumentin... Zhvilluar me kartona
Dekreti nr. 9765, datë 14.10.2016 “Për kthimin e ligjit nr. 92/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10463, datë 22.09.2011, “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve”, të ndryshuar” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret me nr. 7969, datë 18.10.2016, “Për kthimin e ligjit nr. 93/2016 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9640, datë 9.11.2006, “Për dhomat e tregtisë dhe industriesë”, të ndryshuar“ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 10850, datë 30.07.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 39/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 10849, datë 27.07.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt: “Projektimin dhe realizimin e projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 10908, datë 11.10.2018 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018 datë 20.09.2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për vlerësimin, negociimin dhe lidhjen e kontratës me objekt: “Projektimi dhe ralizimi i projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës me nr.10997, datë 13.12.2018, “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 99/2018, “Për buxhetin e vitit 2019” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës me nr.11015, datë 20.12.2018 “Për kthimin e ligjit nr. 94/2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998. “Për tatimin mbi të ardhurat””, të ndryshuar” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës, me nr. 11054, datë 14.1.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 110/2018 “Për noterinë”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës, me nr. 11055, datë 15.1.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 111/2018 “Për Kadastrën”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 11175, datë 19.4.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 20/2019 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 12/2018, “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të policisë së shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe ankesat në Ministrinë e Brendshme”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11195, datë 31.5.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 26/2019 “Për shërbimin përmbarimor gjyqësor privat”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11225, datë 15.7.2019 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 36/2019 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9900, datë 10.4.2008, “Për rezervat materiale të shtetit”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11226, datë 15.7.2019 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2019 “Për disa shtesa në aktin normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 4, datë 9.7.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, dhe ndryshuar me ligjin nr. 3/2015”​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11227, datë 15.7.2019 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 38/2019 “për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11235, datë 23.07.2019 “Për kthimin e ligjit nr. 42/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, të ndryshuar””​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11248, datë 5.8.2019 për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 44/2019 "Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, 'Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë", të ndryshuar'"​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr.11251, datë 5.8.2019 për kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 50/2019, "Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 125/2013, "Për koncesionet dhe partneritetin publik privat", të ndryshuar"​ shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11255, datë 8.8.2019 "Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 52/2019, "Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, shoqërisë "ANK", sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë "Bardh konstruksion", sh.p.k., si shoqëria koncesionare, për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e segmentit rrugor Milot - Balldren" shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11254, datë 8.8.2019 "Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 51/2019, "Për miratimin e kontratës së koncesionit/PPP ndërmjet Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, si autoriteti kontraktor, dhe "Gjikuria'', sh.p.k., si koncesionari, dhe shoqërisë koncesionare "Rruga Orikum - Llogara", sh.p.k., për projektimin, ndërtimin dhe mirëmbajtjen e rrugës "Porti i jahteve - By-Pass Orikum - Dukat (ura e Shën Elizës)" shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 11256, datë 8.8.2019 "Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend, të ligjit nr. 53/2019, "Për Akademinë e Shkencave në Republikën e Shqipërisë" shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekreti nr. 11343, datë 6.11.2019 “Për kthimin për rishqyrtim të ligjit nr. 71/2019 “Për Korporatën e Investimeve Shqiptare” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 11367, datë 25.11.2019 “Për kthimin për rishqyrtim të ligjit nr. 75/2019 “Për rininë”” shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11413, datë 11.1.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 91/2019, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 97/2013 “Për mediat audiovizive në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar shiko dokumentin...
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11414, datë 11.1.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 92/2019 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar shiko dokumentin... shiko dokumentin...
Dekret nr. 11443, datë 02.03.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 14/2020 “Për një shtesë në ligjin nr. 8577, datë 10.2.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar shiko dokumentin... Miratuar
Dekret nr. 11444, datë 02.03.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 15/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret nr. 11.456, datë 26.03.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 18/2020 “Për miratimin e aktit normativ me fuqinë e ligjit nr. 1, datë 31.01.2020 të Këshillit të Ministrave “Për masat parandaluese në kuadër të forcimit të luftës kundër terrorizmit, krimit të organizuar, krimeve të rënda dhe konsolidimit të rendit e sigurisë publike”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret nr. 11.457, datë 26.03.2020 “Për kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 20/2020 “Për përfundimin e proceseve kalimtare të pronësisë në Republikën e Shqipërisë”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës me nr. 11482, datë 8.5.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 36/2020 “Për Prokurimet në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret nr. 11483, datë 15.5.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 43/2020 "Për aktivitetet e turizmit detar" shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret nr. 11486, datë 22.5.2020 për kthimin e ligjit nr 58/2020 “Për miratimin e shtesës së kontratës së koncesionit të formës “BOT” (ndërtim, shfrytëzim dhe transferim) të një porti të llojit MBM në Porto – Romano, Durrës, miratuar me ligjin nr. 104/2015, ndërmjet ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shoqërisë koncesionare “Porti MBM (Multy Buoy Mooring)”, të ndryshuar shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11493, datë 01.6.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 55/2020 “Për shërbimet e pagesave” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11504, datë 08.06.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 64/2020, “Për një shtesë në ligjin nr. 92/2014, “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11505, datë 08.06.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 63/2020, “Për përmirësimin e zonave të biznesit (BID)” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës me nr. 11510, datë 16.6.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 62/2020 “Për tregjet e kapitalit””​ shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11518, datë 22.06.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 66/2020 “Për tregjet financiare të bazuara në teknologjinë e regjistrave të shpërndarë”.​ shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës me nr. 11536, datë 8.7.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 74/2020 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, të ndryshuar” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës me nr. 11537, datë 9.7.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 73/2020 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 20, datë 20.5.2020, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në aktin normativ nr. 3, datë 15.3.2020, të Këshillave të Ministrave, “Për marrjen e masave të veçanta administrative gjatë kohëzgjatjes së periudhës së infeksionit të shkaktuar nga COVID-19””, të ndryshuar shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11589, datë 10.08.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 102/2020, “Për zhvillimin rajonal dhe kohezionin” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11590, datë 10.08.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 111/2020, “Për disa shtesa në ligjin nr. 8743, datë 22.2.2001, “Për pronat e paluajtshme të shtetit”, të ndryshuar”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11591, datë 10.08.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 113/2020, “Për shtetësinë” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret nr. 11 797, datë 22.10.2020 “Për kthimin e ligjit nr. 118/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10 019, datë 29.12.2008, “Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11812, datë 5.11.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 130/2020, “Për një ndryshim në ligjin nr. 10129, datë 11.5.2009 “Për gjendjen civile”, të ndryshuar”’ shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11811, datë 5.11.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 126/2020, “Për metrologjinë” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11841, datë 20.11.2020, “Për kthimin e ligjit nr. 133/2020, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 108/2014, “Për Policinë e Shtetit”, të ndryshuar”” shiko dokumentin...
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11866, datë 11.12.2020, “Per buxhetin e vitit 2021” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11.915, datë 14.01.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 168/2020, “Për një ndryshim në ligjin nr. 9981, datë 8.9.2008, “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar”’. shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11912, datë 11.01.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 151/2020, “Për një ndryshim në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, i ndryshuar”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 11942, datë 27.01.2021 “Për kthimin a ligjit nr. 162/2020 ‘Për prokurimin publik'“ shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës, me nr. 11979, datë 24.2.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 16/2021 “Për ratifikimin e ndryshimit të marrëveshjes së koncesionit ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Shoqërisë Koncesionare “Tirana International Airport”, sh.p.k., “Për ndërtimin, vënien në punë, operimin dhe mirëmbajtjen e Aeroportit Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, Tiranë””, ratifikuar me ligjin nr. 9312, datë 11.11.2004, të ndryshuar”​ shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës, me nr. 11981, datë 26.2.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 15/2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 59/2014 “Për karrierën ushtarake në Forcat e Armatosura të Republikës së Shqipërisë””, të ndryshuar”​ shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret nr. 12 055, datë 26.3.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 30/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 12/2018 “Për vlerësimin kalimtar dhe periodik të punonjësve të Policisë së Shtetit, Gardës së Republikës dhe Shërbimit për Çështjet e Brendshme dhe Ankesat në Ministrinë e Brendshme, të ndryshuar​ shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës me nr. 12 978, datë 6.4.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 32/2021 “Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e transportit”​ Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13017, datë 12.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 46/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 98/2016, “Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë”""​ shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13023, datë 14.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 45/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8577, datë 10.02.2000, “Për organizimin dhe funksionimin e Gjykatës Kushtetuese”, të ndryshuar. shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13031, datë 15.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 41/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 7905, datë 21.3.1995, “Kodi i Procedurës Penale i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13032, datë 15.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 44/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996, “Kodi i Procedurës Civile i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës nr. 13033, datë 16.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 49/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 49/2012, “Për gjykatat administrative dhe gjykimin e mosmarrëveshjeve administrative”, të ndryshuar”’ shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13034, datë 16.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 42/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 97/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e prokurorisë në Republikën e Shqipërisë” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13035, datë 16.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 43/2021, “Për disa ndryshime në ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995, “Kodi Penal i Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13036, datë 16.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 47/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 95/2016, “Për organizimin dhe funksionimin e institucioneve për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuara”’ shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13037, datë 19.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 48/2021, “Për një ndryshim në ligjin nr. 25/2019, “Për organizimin dhe funksionimin e policisë gjyqësore” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekreti i Presidentit të Republikës nr. 13038, datë 19.04.2021, “Për kthimin e ligjit nr. 50/2021, “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 96/2016, “Për statusin e gjyqëtarëve dhe prokurorëve në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”” shiko dokumentin... Rrëzuar
Dekret i Presidentit të Republikës, nr. 13103, datë 11.06.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 65/2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10 304, datë 15.7.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar Rrëzuar
Dekret nr. 13166, datë 16.7.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 79/2021 “Për të huajt” Rrëzuar
Dekret nr. 13179, datë 28.7.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 86/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 25, datë 22.6.2021, të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. Rrëzuar
Dekret nr. 13186, datë 28.7.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 87/2021 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 26, datë 22.6.2021, të Këshillit të Ministrave “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar. Rrëzuar
Dekret nr. 13343, datë 26.11.2021 për kthimin e ligjit nr. 107/2021 “Për Bashkëqeverisjen” Rrëzuar
Dekret nr. 13369, datë 10.12.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 115/2021 “Për Buxhetin e vitit 2022” Rrëzuar
Dekret nr. 13384, datë 15.12.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 111/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 92/2014 “Për tatimin mbi vlerën e shtuar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar Rrëzuar
Dekret nr. 13385, datë 15.12.2021 “Për kthimin e ligjit nr. 112/2021 “Për disa shtesa në ligjin nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar Rrëzuar
Dekret nr. 13703, datë 20.6.2022 i Presidentit të Republikës “Për kthimin e ligjit nr. 50/2022 “Për miratimin e marrëveshjes për administrimin e nënzonave të trashëgimisë kulturore dhe peizazhit kulturor, pjesë e Parkut Kombëtar të Butrintit, ndërmjet Ministrisë së Kulturës dhe Fondacionit për Menaxhimin e Butrintit”” Rrëzuar