Kërko për akte

Titulli i aktit
Datë miratimi nga:
Datë miratimi deri:
Viti
Tipi i aktit
Nr

Fjale kyçe
Fletore zyrtare nr
Fletore zyrtare datë:Rezultatet e kërkimit

# Akt Datë miratimi Tipi i aktit Nr
1 Vendim nr. 81/2022 “Për zgjatjen e afatit të veprimtarisë së Komisionit të Posaçëm Parlamentar “Për hartimin e shtesave dhe ndryshimeve në ligjin nr. 15/2015 “Për rolin e Kuvendit në procesin e integrimit të Republikës së Shqipërisë në Bashkimin Europian”” 31/10/2022 Vendim 81/2022
2 Ligj nr. 72/2022 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 45/2015 “Për të drejtën e informimit për dokumentet e ish-Sigurimit të Shtetit të Republikës Popullore Socialiste të Shqipërisë”, i ndryshuar”. 20/10/2022 Ligj 72/2022
3 Ligj nr. 71/2022 “Për aderimin e Republikës së Shqipërisë në protokollin e dytë shtesë të Konventës për Krimin Kibernetik mbi Bashkëpunimin e Zgjeruar dhe Zbulimin e Provave Elektronike” 20/10/2022 Ligj 71/2022
4 Ligj nr. 70/2022 “Për ratifikimin e marrëveshjes së huas ndërmjet Republikës s? Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim për financimin shtesë për projektin e zhvillimit të integruar urban dhe turizmin”. 20/10/2022 Ligj 70/2022
5 Vendim nr. 74/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Kuvendit nr. 67/2020 “Për miratimin e strukturës, organikës dhe klasifikimit të pagave të personelit me kohë të plotë pune të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve”, i ndryshuar” 22/09/2022 Vendim 74/2022
6 Vendim nr. 78/2022 “Për zgjedhjen e zonjës Arta Mandro anëtare të Këshillit të Lartë të Prokurorisë nga trupa e pedagogëve të Fakulteteve të Drejtësisë dhe të Shkollës së Magjistraturës sipas ligjit nr. 115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, i ndryshuar 03/10/2022 Vendim 78/2022
7 Vendim nr. 80/2022 “Për ngritjen e Nënkomisionit për Mjedisin dhe Bujqësinë në përbërje të Komisionit të Përhershëm Parlamentar për Veprimtarinë Prodhuese, Tregtinë dhe Mjedisin” 06/10/2022 Vendim 80/2022
8 Vendim nr. 79/2022 “Për një ndryshim në vendimin nr. 69/2021 “Për caktimin e anëtarësisë së komisioneve të përhershme të Kuvendit”, i ndryshuar” 06/10/2022 Vendim 79/2022
9 Ligj nr. 69/2022 “Për ratifikimin e marrëveshjes me shkëmbim notash ndërmjet Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Japonisë mbi bashkëpunimin ekonomik japonez për projektin për përmirësimin e pajisjeve për konservimin, restaurimin dhe mjedisin ekspozues në Muzeun Historik Kombëtar të Shqipërisë” 06/10/2022 Ligj 69/2022
10 Rezolutë “Për vlerësimin e veprimtarisë së Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave për vitin 2021” 21/07/2022 Rezolutë -