Regjistri elektronik i Lobistëve

Ky regjistër përmban të gjitha të dhënat që Kuvendi i Shqipërisë ka mbi Lobistët që ushtrojnë veprimtarinë e tyre  në Republikën e Shqipërisë.

Për çdo saktësim të këtyre të dhënave na kontaktoni në adresën e-mail:ejona.manjani@parlament.al

Lobistët që dëshirojnë të jenë pjesë e këtij regjistri, duhet të dërgojnë në adresën e mësipërme këto të dhëna:

1. Numrin e NIPT-it
2. Emërtimin e plotë të subjektit
3. Të dhënat e personit të kontaktit, apo administratorit
4. Adresën postare dhe elektronike
5. Objektin e veprimtarisë

Lobistët sipas Komisioneve përkatëse do ti gjeni në dokumentin e mëposhtëm: