PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 115/2014, DATË 31.7.2014, “PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”
Datë depozitimi: 25/10/2022
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin