PROJEKTLIGJ "PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHËRBIMIT PËRMBARIMOR GJYQËSOR SHTETËROR"
Datë depozitimi: 27/10/2022
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin

Tabela e konsultimit publik:

Shiko dokumentin

Raporti i vlerësimit të ndikimit:

Shiko dokumentin