PROJEKTLIGJ "PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.61/2012, “PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 26/10/2022
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Këshilli i Ministrave
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin