PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8378, DATË 22.7.1998 "KODI RRUGOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË", I NDRYSHUAR
Datë depozitimi: 21/10/2022
Statusi: Në Procedurë
Propozuesi: Deputet
Projektligji:

Shiko dokumentin

Relacioni Shoqërues:

Shiko dokumentin