Kërko për projektligje

Titulli i projektit

Datë depozitimi nga:
Datë depozitimi deri:

Propozuesi:
Statusi:Rezultatet e kërkimit

# Projekti Datë depozitimi Propozuesi Statusi
1 PROJEKTLIGJ "PËR NJË SHTESË NË LIGJIN NR.10383, DATË 24.2.2011, “PËR SIGURIMIN E DETYRUESHËM TË KUJDESIT SHËNDETËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 27/10/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
2 PROJEKTLIGJ "PËR TATIMIN MBI TË ARDHURAT" 27/10/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
3 PROJEKTLIGJ "PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E SHËRBIMIT PËRMBARIMOR GJYQËSOR SHTETËROR" 27/10/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
4 AKTNORMATIV NR. 16, DATË 26.10.2022 “PËR MIRATIMIN E AMENDIMIT TË KATËRT TË NËNSHKRUAR NË MARRËVESHJEN PËR PRODHIMIN DHE FURNIZIMIN, NGA DHE NDËRMJET PFIZER EXPORT B.V. DHE MINISTRISË SË SHËNDETËSISË DHE MBROJTJES SOCIALE TË SHQIPËRISË, MINISTRIT TË SHTETIT PËR RINDËRTIMIN DHE INSTITUTIT TË SHËNDETIT PUBLIK, MIRATUAR ME AKTIN NORMATIV NR.3, DATË 18.1.2021, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, TË NDRYSHUAR 27/10/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
5 PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR.92/2014, “PËR TATIMIN MBI VLERËN E SHTUAR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 26/10/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
6 PROJEKTLIGJ "PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR.61/2012, “PËR AKCIZAT NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 26/10/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
7 PROJEKTLIGJ "PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR.9920, DATË 19.5.2008, “PËR PROCEDURAT TATIMORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”, TË NDRYSHUAR 26/10/2022 Këshilli i Ministrave Në Procedurë
8 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA NË LIGJIN NR. 115/2014, DATË 31.7.2014, “PËR NDARJEN ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE TË NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË” 25/10/2022 Deputet Në Procedurë
9 PROJEKTLIGJ "PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8378, DATË 22.7.1998 "KODI RRUGOR I REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË", I NDRYSHUAR 21/10/2022 Deputet Në Procedurë
10 PROJEKTLIGJ “PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 8580, DATË 17.2.2000 “PËR PARTITË POLITIKE”, TË NDRYSHUAR 21/10/2022 Deputet Në Procedurë