Programi i Transparencës

Programi i transparencës për Kuvendin e Shqipërisë është hartuar dhe publikuar në përputhje me nenin 7, të ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Informacioni i bërë publik në këtë program, synon të bëjë transparent veprimtarinë e punës së Kuvendit të Shqipërisë, permes paraqitjes së detajuar të tij dhe lehtësisht të kuptueshme në faqen zyrtare www.parlament.al , si dhe përmes prezantimit në mjediset e pritjes së publikut.

Përditësimi i Programit të Transparencës për Kuvendin e Shqipërisë do të vijojë në përputhje me dispozatat e ligjit nr. 119/2014 “Për të drejtën e informimit”.

Dokumenti per programin e transparences: