Regjistri elektronik i OSHC- ve

Ky regjistër përmban të gjitha të dhënat që Kuvendi i Shqipërisë ka mbi OSHC-të që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në Republikën e Shqipërisë. Për çdo saktësim të këtyre të dhënave na kontaktoni në adresën e-mail: ejona.manjani@parlament.al. OSHC-të që dëshirojnë të jenë pjesë e këtij regjistri, duhet të dërgojnë në adresën e mësipërme këto të dhëna:

1. Numrin e NIPT-it

2. Emërtimin e plotë të subjektit

3. Të dhënat e personit të kontaktit, apo administratorit

4. Adresën postare dhe elektronike

5. Objektin e veprimtarisë

Shoqëritë civile sipas qyteteve dhe Komisioneve përkatëse do ti gjeni në dokumentin e mëposhtëm: