Formularët e vetdeklarimit të subjekteve që mbartin detyrim ligjor sipas ligjit 138/2015